VOEDSELVEILIGHEID BLIJFT TOPPRIORITEIT IN DE LEVENSMIDDELENKETEN

Interview met Cor Groenveld,

Market Development Manager bij FSSC 22000.

Lees meer

Cor Groeneveld
Market Development Manager bij FSSC 22000.

Cor Groenveld is levensmiddelen technoloog en heeft 10 jaar in de levensmiddelenindustrie gewerkt en vervolgens 23 jaar bij een global certificatie instelling. Momenteel is hij Market Development Manager bij FSSC 22000 waar hij verantwoordelijk is voor de verdere ontwikkeling van FSSC 22000 in binnen en buitenland. We vroegen hem naar een aantal ontwikkelingen binnen het certificatie schema FSSC 22000.

FSSC 22000 is een certificatieschema voor het voedselveiligheid managementsysteem. Met de nadruk op management. Van de GFSI erkende schema’s is FSSC 22000 het enige schema dat gebruik maakt van onafhankelijke internationale standaarden zoals ISO 22000 en ISO 22002. Dit spreekt Cor aan: “De ervaring heeft mij geleerd dat voedselveiligheid systemen die deze managementsysteem principes gebruiken veel effectiever zijn en tot betere resultaten leiden.”

De FSSC 22000 organisatie en aanpak geven Cor energie. “Een relatief klein team van experts die met een Hollandse no nonsens aanpak het schema managen en implementeren. De focus ligt op de inhoud en de integriteit van de certificatie audits. En dat onder de paraplu van een non-profit foundation wat ook zorgdraagt dat er geen onnodige kosten en overhead zijn.”

Forse groei in korte tijd

Volgend jaar bestaat het schema 10 jaar en er zijn nu meer dan 18.000 certificaten. Momenteel zijn er 110 certificatie instellingen die met 1500 gekwalificeerde auditors certificatie audits uitvoeren in 54 landen.  Cor: “Belangrijkste initiële factor voor deze groei is dat de grote internationale voeding producenten ISO 22000 wilden gebruiken als GFSI goedgekeurd certificatieschema. Maar dat de groei zich doorzet heeft met name te maken dat organisaties in de levensmiddelenketen de managementsysteem benadering van FSSC 22000 en de borging van de integriteit van de certificatie audits aanspreekt.”

Uitbreiding van toepassingsgebieden en de ontwikkelingen

FSSC 22000 heeft als doelstelling om certificatie van het voedselveiligheid managementsysteem beschikbaar te stellen voor de gehele levensmiddelenketen. Naast fabrikanten van levensmiddelen en verpakking materialen kunnen nu ook de sectoren catering, retail en transport het schema gebruiken. Dit benadrukt de ketenbenadering.

Cor verwacht veel van deze uitbreidingen. “Transport, opslag en distributie zijn activiteiten die in alle schakels van de keten voorkomen en veel van deze organisaties hebben behoefte en belangstelling voor FSSC 22000. Ook de klanten van deze organisaties vragen om aantoonbare borging van voedselveiligheid. Catering en retail zijn de nieuwste uitbreidingen van de scope van ons schema. En ook voor deze laatste en complexe schakels in de keten is FSSC 22000 een goede tool voor een effectief voedselveiligheid systeem.”

Het Global Markets Program

Het FSSC Global Markets Program is ontwikkeld voor kleine organisaties en organisaties die (nog) niet kunnen voldoen aan de eisen van GFSI erkende certificatie. Cor: “En dat zijn er heel veel. Bijvoorbeeld in landen die zich aan het ontwikkelen zijn, maar ook in landen als Nederland, waar steeds meer startups ontstaan. Zij moeten ook een goed voedselveiligheid systeem hebben en hun afnemers vragen meestal ook om een onafhankelijke toetsing hiervan. Het FSSC Global Markets Program biedt dit. Het programma kan gebruikt worden om een systeem op te zetten tegen minimale eisen voor voedselveiligheid, het basisniveau. Dit bestaat uit eisen voor een HACCP-systeem en een aantal aanvullende eisen. Organisaties kunnen door een goedgekeurde audit instellingen een conformity assessment laten uitvoeren. Ze ontvangen bij positief resultaat een conformiteit verklaring en worden vermeld in het FSSC Global Markets register van goedgekeurde organisaties. Organisaties kunnen op het basisniveau blijven als dit voldoende is voor hun zelf en voor hun afnemers. Of ze kunnen doorgroeien naar het GFSI goedgekeurde FSSC 22000 certificatie. Tevens is er een training beschikbaar welke uitgevoerd wordt door goedgekeurde training organisaties. Dit kan een goede ondersteuning bieden voor het implementeren van het voedselveiligheid systeem.”

FSSC 22000 en FSMA, de Amerikaanse voedselveiligheidswetgeving

Cor: “Allereerst is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de FSMA eisen. En dan dient het aantoonbaar te zijn dat hieraan voldaan wordt. Hierbij kan het FSSC 22000 FSMA-addendum helpen. FSSC 22000 gecertificeerde bedrijven kunnen door hun certificatie instelling op de aanvullende FSMA-eisen getoetst worden. Ze ontvangen dan een verklaring welke gebruikt kan worden om aantoonbaar te maken dat de FSMA eisen zijn geïmplementeerd. Belangrijk is om met de Amerikaanse afnemers af te stemmen of dit afdoende is om naar de U.S. te exporteren.”

Voedsel fraude en food defense

FSSC 22000 heeft voedsel fraude opgenomen in haar aanvullende eisen. Hierin zijn nog een aantal andere eisen opgenomen, zoals voor food defense. Belangrijkste eis is dat bedrijven voor voedsel fraude een zogenaamde VACCP (vulnerability assessment) moeten uitvoeren om de risico’s te inventariseren en adequate beheersmaatregelen te definiëren en te implementeren. Voor food defense geldt een vergelijkbare aanpak waarbij een zogenaamde TACCP (threat assessment) uitgevoerd moet worden. Cor: “FSSC heeft voor food defense en food fraud ook interpretatie documenten opgesteld welke gedownload kunnen worden op de FSSC 22000 website.”

Onaangekondigde audits, haalbaar?

Onaangekondigde audits zijn een eis van het GFSI. Daarnaast is het ook een eis vanuit de NVWA om als certificatieschema goedgekeurd te worden voor vermelding op Ketenborging.nl. Voor FSSC 22000 dienen de onaangekondigde audits uiterlijk vanaf 1 januari 2019 ingevoerd te worden. In de geldigheidsduur van drie jaar van het FSSC 22000 certificaat dient één van de jaarlijkse audits onaangekondigd uitgevoerd te worden. Dus in de praktijk is dit éénmaal in de drie jaar. Cor: “We hebben pilots uitgevoerd om hier ervaring mee op te doen en de haalbaarheid te toetsen. Natuurlijk kan het lastig zijn voor een bedrijf om een onaangekondigde audit te krijgen, maar met goed overleg aan het begin van de audit welke activiteiten en processen beoordeeld gaan worden denken wij dat het goed mogelijk is. We zullen na implementatie van de onaangekondigde bezoeken de ervaringen van de gecertificeerde bedrijven en certificatie instellingen evalueren en beoordelen of deze aanpak goed werkt.”

Implementatie ISO 22000:2018 in FSSC 22000

Bij een gewijzigde ISO standaard is het gebruikelijk om een totale transitie periode van 3 jaar aan te houden. Deze eindigt dus medio juni 2021. Momenteel is FSSC de wijzigingen van ISO 22000:2018 aan het inventariseren om deze ook in te voeren in het FSSC 22000 schema. De wijzigingen zullen worden geïmplementeerd in FSSC 22000 versie 5 waarvan de publicatie medio 2019 gepland is. Vanaf de publicatie kunnen de certificatie instellingen zorgen dat zij voldoen aan de gewijzigde eisen en daarna kunnen ze vanaf een vastgestelde datum starten met de audits tegen de ISO 22000:2018 eisen. Gecertificeerde bedrijven hebben dan de tijd tot juni 2021 om tegen de nieuwe eisen beoordeeld te worden. Cor: “Dit is het huidige transitieplan maar het dient nog definitief vastgesteld te worden door de FSSC 22000 Board.”

Daarnaast ziet FSSC 22000 het ook als haar taak om de certificatie instellingen en gecertificeerde bedrijven te ondersteunen met de interpretatie van de ISO 22000 eisen. Cor: “Hiermee willen we een hoge mate van standaardisatie van de eisen en de uitvoering van de audits te bereiken. We overwegen bijvoorbeeld om een interpretatie document te publiceren voor de ‘lastige’ ISO 22000 eisen en wijzigingen. Hierbij kun je denken aan HACCP eisen op gebied van PRP’s, CCP’s en OPRP’s, validatie en verificatie, maar ook de nieuwe High Level Structure (HLS) die nu ook in ISO 22000 is ingevoerd, net als in de andere managementsysteem standaarden als ISO 9001 en ISO 14001. We werken hierin samen met KTBA en Precon.
Wat de HLS betreft zien we ook mooie kansen voor bedrijven om te komen tot een geïntegreerd managementsysteem. Ook hierin willen we kijken op welke manier we de gebruikers van FSSC 22000 kunnen ondersteunen.”

Blijven voldoen aan de schema eisen

Cor: “Het overgrote deel van de gecertificeerde bedrijven voldoet goed aan de eisen. Maar er zijn zeker verbeterkansen. Dit blijkt uit de minor tekortkomingen die niet direct kritische afwijkingen aantonen en goede kansen tot verbetering bieden. Maar er worden zeker ook major tekortkomingen geconstateerd. En deze dienen opgelost te worden om het certificaat te verkrijgen of te behouden. Kritische tekortkomingen, waarbij er een direct significant gevaar voor de voedselveiligheid speelt, vinden incidenteel plaats en het opschorten of intrekken van certificaten ook.”

Verbeterkansen bij bedrijven

Cor: “De geconstateerde tekortkomingen zijn divers. Maar we zien wel een aantal terugkerende verbeterkansen. Met name op het gebied van:

  • Uitvoeren van een volledige en diepgaande gevaren analyse,
  • Definiëren en implementeren van beheersmaatregelen
  • Effectieve keten/leveranciers beheersing,
  • Validatie en verificatie.

Daarnaast ook op managementsysteem elementen als corrigerende maatregelen (inclusief een goede oorzaak analyse), interne audits en management commitment en leiderschap. Dit zijn ook onderwerpen welke we overwegen om op te nemen in het eerdergenoemde ISO 22000 interpretatie document.”

Ontwikkelingen FSSC 22000

Cor: “Ik heb er al een aantal genoemd. Maar we zullen blijven werken om de integriteit van de audits en certificatie op het hoogste niveau te houden. En de gebruikers van FSSC 22000 te ondersteunen in het interpreteren en implementeren van de eisen. Onze nieuwe portal die momenteel in ontwikkeling is zal hierin verdere ondersteuning bieden en data genereren over (geanonimiseerde) geconstateerde tekortkomingen en verbeterkansen. Daarnaast kijken we altijd naar de mogelijkheid om FSSC 22000 verder toegankelijk te maken in de levensmiddelenketen als hier vanuit de sectoren belangstelling is.”

Slotwoord van Cor Groenveld

“Voedselveiligheid blijft topprioriteit in de levensmiddelenketen. En een effectief voedselveiligheid managementsysteem is essentieel om de gevaren en risico’s te onderkennen en te beheersen. Management commitment en een goede voedselveiligheid cultuur zijn essentiële voorwaarden om dit te bereiken. Zonder een duidelijk voedselveiligheid beleid & doelstellingen, voldoende middelen, gemotiveerde en competente medewerkers en continu verbeterprocessen worden de risico’s voor onveilige producten sterk vergroot. Want slechts één serieus voedselveiligheid incident kan het imago, reputatie en zelfs het voortbestaan van een bedrijf ernstig bedreigen.”

stappenplan certificering

Succesvolle kwaliteitscertificering in 7 stappen

Download het stappenplan

 

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Aanmelden

Verstuur