Novel
foods

Door Muriël Siebers

Lees meer

Een novel food is een voedingsmiddel of ingrediënt dat voor 15 mei 1997 nog niet door de EU als voedingsmiddel werd verkocht. Onder novel foods vallen nieuw ontwikkelde voedingsmiddelen, voedingsmiddelen die zijn geproduceerd met behulp van nieuwe technologieën en productieprocessen en exotische producten, bijvoorbeeld insecten, die alleen buiten de EU geconsumeerd worden. Op 25 november 2015 is een nieuwe Europese Novel Food Verordening aangenomen. Deze treedt op 1 januari 2018 in werking.

Nieuwe wetgeving

 

De regels van de op dit moment geldende Verordening (EG) nr. 258/97 zijn twintig jaar oud. De technologische ontwikkelingen en wetenschappelijke adviezen zijn tussentijds aanzienlijk veranderd. Om de lengte van een aanvraagprocedure (gemiddeld 3,5 jaar) te kunnen verkorten, was het nodig om de regels aan te passen. In 2008 is door de Europese Commissie een voorstel tot herziening voorgesteld, maar wegens het ontbreken van overeenstemming tussen de Europese Raad en het Europees Parlement haalde deze het niet. Het nieuwe voorstel is officieel overeengekomen in november 2015.

Wist je dat…

De Europese Commissie van de Europese Unie wordt beschouwd als het dagelijks bestuur van de EU. De leden worden eurocommissarissen genoemd. Momenteel zijn er 28 eurocommissarissen, voor elke lidstaat een. De eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen.

De veranderingen

 

De belangrijkste verandering met de komst van de nieuwe wetgeving is de efficiëntere autorisatieprocedure, die het gemakkelijker maakt om nieuwe en innovatieve producten op de markt te brengen onder dezelfde hoge voedselveiligheidsstandaarden. Hiertoe is een gecentraliseerde autorisatieprocedure opgezet.

De Verordening kent tevens een nieuwe procedure om de handel in traditionele voedingsmiddelen uit niet-EU-landen die in EU-landen als novel foods worden beschouwd, te vergemakkelijken. Als aantoonbaar is dat een traditioneel voedingsmiddel nooit veiligheidsproblemen heeft opgeleverd en de European Food Safety Authority (EFSA) of de EU-lidstaten geen veiligheidsrisico’s hebben vastgesteld, dan mag het product in de EU op de markt worden gebracht onder vermelding van een notificatie door het levensmiddelenbedrijf.

Wist je dat…

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar gekozen door de burgers van de Europese Unie. Het Europees Parlement vertegenwoordigt hiermee de 28 landen die aan de Europese Unie deelnemen. Het debatteert over de voorstellen van de Europese Commissie en neemt samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen.

Wanneer geaccepteerd?

 

Wanneer er een novel food aanvraag wordt gedaan, voert de EFSA een risicoanalyse uit. Als het product door de EFSA wordt aangemerkt als veilig, dan wordt het vervolgproces uitgevoerd door de Europese Commissie. In de uiteindelijke vergunning worden de voorwaarden voor gebruik en de labellingeisen vastgelegd.

Er is een aantal voorwaarden waaraan een novel food moet voldoen om in aanmerking te komen voor goedkeuring binnen de EU:

  • Het product mag geen gevaar voor de volksgezondheid opleveren.
  • Het product mag niet nutritioneel nadelig zijn bij vervaging van een soortgelijk product.
  • Het product mag niet misleidend zijn voor de consument.

Wist je dat…

In de Raad van de Europese Unie, ook wel ‘de Raad van Ministers’ of ‘de Raad’ genoemd, zijn de regeringen van de 28 lidstaten van de EU vertegenwoordigd. Samen met het Europees Parlement oefent de Raad de wetgevings- en begrotingstaak uit. Dit houdt in dat de Raad goedkeuring moet geven aan elk wetsvoorstel van de Europese Commissie en aan elke voorgestelde EU-begroting.

Overgangstermijn

 

In de afgelopen jaren zijn er enkele verzoeken tot goedkeuring ingediend, welke op 1 januari 2018 nog niet zijn goedgekeurd. De Europese Commissie zal de afronding van deze aanvragen per 1 januari 2018 op zich nemen.

People in food magazine

Blijf op de hoogte van trends en ontwikkeling

Abonneer op ons magazine

 

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Aanmelden

Verstuur