Bisfenol A

Analytische uitdagingen van de herbeoordeling door de EFSA

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft de herevaluatie van de veiligheid van bisfenol A (BPA) op 19 april 2023 gepubliceerd.

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft haar ontwerp-risicobeoordeling van bisfenol A herzien en op 19 april 2023 een nieuwe TDI (=Tolerable Daily Intake; toelaatbare hoeveelheid van een werkzame stof die veilig wordt geacht voor de gezondheid van een persoon bij dagelijkse consumptie gedurende een mensenleven) vastgesteld van 0,2 µg / kg lichaamsgewicht per dag. In vergelijking met de voorlopige TDI van 2015 (4 µg/kg lichaamsgewicht per dag) is de nieuwe TDI-waarde met een factor 20.000 verlaagd. De EFSA stelt dat volgens de huidige gegevens over de blootstelling aan BPA via de voeding de nieuwe TDI in alle leeftijdsgroepen wordt overschreden bij zowel matige als hoge blootstellingsniveaus, hoewel de totale inname van BPA geacht wordt af te nemen.

De EFSA rechtvaardigt de sterke verlaging van de TDI-waarde met nieuwe bevindingen over mogelijke effecten van bisfenol A op het immuunsysteem. Bisfenol A is ook ingedeeld als giftig voor de voortplanting en wordt daarom beschouwd als een zeer zorgwekkende stof. Carcinogene effecten en effecten op het zenuwstelsel en het hart- en vaatstelsel kunnen niet worden uitgesloten. De stof is een hormoonontregelaar. In hoge doses (ongeveer 100x TDI) kan bisfenol A acute schade aan de nieren en de lever veroorzaken.

Het Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) steunt de nieuwe TDI, die door de EFSA is afgeleid, niet. De redenen hiervoor zijn verschillende wetenschappelijke en methodologische inconsistenties in het kader van de herbeoordeling (BfR-verklaring nr. 017/2023 van 19 april 2023). Op basis van wetenschappelijke gegevens over toxicologische effecten van gastro-intestinale blootstelling aan BPA leidt het BfR een TDI-waarde af van 0,2 µg /kg lichaamsgewicht per dag en stelt dit voor als richtwaarde voor de risicobeoordeling van BPA.

Bisfenol A en andere bisfenolen (verbindingen met variabele functionele groepen tussen 2 fenolringen, bv. bisfenol F en S) worden onder meer gebruikt bij de productie van materialen die met levensmiddelen in aanraking komen en gemaakt zijn van polycarbonaatkunststoffen (bv. tafelgerei, herbruikbare drankflessen, voorraadhouders, vroeger ook babyflesjes), epoxyharscoatings van blikjes, thermisch papier en speelgoed. In het geval van levensmiddelen worden vooral ingeblikte producten (vooral vlees- en visproducten) getroffen, waarin bisfenol A migreert uit coatings op de blikken.

Naast de TDI als toxicologische limiet zijn er specifieke migratielimieten (SML) voor de overdracht van bisfenol A uit kunststoffen en verven en coatings, als ook een verbod op de invoer en het in de handel brengen van zuigflessen van polycarbonaat die met bisfenol A zijn vervaardigd. Bovendien zijn er maximumgehalten vastgesteld voor BPA in thermisch papier, voor het vrijkomen uit speelgoed, voor drinkwater en een verbod op het gebruik bij de vervaardiging en de behandeling van cosmetische producten.

Mérieux NutriSciences biedt de analyse van bisfenol A door LC-MS/MS met behulp van isotopen-gelabelde interne standaarden met een zeer lage kwantificatielimiet. Voorafgaand aan de meting wordt een aan de betreffende matrix aangepaste extractie en een reiniging uitgevoerd met speciaal voorgereinigd materiaal. Op basis van onze jarenlange ervaring met alomtegenwoordige verontreinigingen in het ultratrace bereik, kunnen de nieuwe bepalingsgrenzen in het µg/kg bereik intern worden bereikt. Op basis van onze uitgebreide ervaring met diverse matrices adviseren wij u graag over dit onderwerp. Gebruik ons contactformulier voor meer informatie.

Benieuwd naar wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Neem contact met ons op

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Aanmelden

Verstuur