Update Kenniscentrum KTBA

Uw kennis up-to-date
Binnen KTBA is het Kenniscentrum van cruciaal belang. Het Kenniscentrum besteed veel tijd en aandacht aan bijhouden van kennis, het verzamelen van nieuwe kennis en het opleiden en bijscholen van onze collega’s. Met deze actuele kennis kunnen onze collega’s onze klanten nog beter helpen.

Op deze pagina van het MaQazine vindt u een korte update van de belangrijkste nieuwsfeiten.

 • Per 1 januari 2023 is het gewijzigde Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelenuiteindelijk ingegaan met aanpassingen met betrekking tot het waarschuwingsetiket voor pluimveevlees en de houdbaarheidsdata van eet- en drinkwaren en enkele technische aanpassingen en wijziging van het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten.

 • Besluit beheer verpakkingen 2014 betreffende verpakking en verpakkingsafval.

  Per 1 januari 2023 worden de algemene regels betreffende regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid van toepassing.


 • Met ingang van 2023 verandert er behoorlijk veel voor bedrijven als gevolg van de SUP (Single Use Plastics)-richtlijn door de Nederlandse overheid. Voor verpakkingen die onder deze richtlijn vallen, moeten bedrijven maatregelen nemen om gebruik van deze verpakkingen te reduceren en er gaat een Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid gelden voor vormvaste verpakkingen, zakjes en wikkels. Invoering van de Single Use Plastics-wetgeving heeft veel gevolgen voor het verpakkend bedrijfsleven. Alle bedrijven die SUP-verpakkingen op de markt brengen, krijgen te maken met extra heffingen en moeten hun verpakkingenadministratie aanpassen.

 • Wijziging Regeling beheer verpakkingen in verband met het invoeren van statiegeld op metalen drankverpakkingen (niet per 1 januari, maar uitgesteld tot 1 april 2023).

  -De minimale hoogte van het statiegeld wordt vastgesteld op € 0,15 voor metalen drankverpakkingen met een inhoud van 3 liter of minder.

  -Op de metalen drankverpakking bestaat de vorm en inhoud van de aanduiding omtrent het statiegeld uit het woord ‘Statiegeld’ in een lettergrootte van minimaal 1,2 millimeter.

  -Met ingang van 2024 rust op producenten en importeurs die drank in een metalen drankverpakking met een inhoud van 3 liter of minder in Nederland in de handel brengen, de verplichting om per kalenderjaar ten minste 90 gewichtsprocent van het totaal van deze door hen in dat kalenderjaar in de handel gebrachte metalen drankverpakkingen gescheiden in te zamelen.


 • Wijziging Warenwetbesluit informatie levensmiddelen en het Warenwetbesluit bestuurlijke boetenv.m. wijzigen van de voorwaarden waaronder een voedselkeuzelogo mag worden gebezigd. Op grond van het Warenwetbesluit informatie levensmiddelen kan een voedselkeuzelogo worden aangewezen. Een voedselkeuzelogo maakt het voor consumenten eenvoudiger een levensmiddel te kiezen dat gezonder is dan vergelijkbare levensmiddelen in dezelfde productcategorie. In het Nationaal Preventieakkoord is afgesproken dat de rijksoverheid de regie in handen neemt om een voedselkeuzelogo aan te wijzen. De voorwaarden waaronder een voedselkeuzelogo mag worden gebezigd, worden met deze wijziging aangepast om beter aan te kunnen sluiten bij de Europese ontwikkelingen op dit terrein. Ook hoeft er niet langer een initiatief van het bedrijfsleven aan de aanwijzing van het voedselkeuzelogo ten grondslag te liggen. De definitie van het begrip voedselkeuzelogo is tevens aangepast. Deze wijzigingen worden doorgevoerd in het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten, zodat overtreding van de voorwaarden waaronder een voedselkeuzelogo mag worden gebezigd, bestraft kunnen worden met een bestuurlijke boete. Data van inwerkingtreding is nog niet bekend

 • Belangrijke wettelijke zaken in de supplementenbranche in 2023. Op basis van ervaringen van de afgelopen jaren is ons gebleken dat de NVWA steeds meer aandacht vraagt van Bedrijven in Voedingssupplementen voor:

  –HACCP, in het bijzonder indien de producten buiten de EU en/of niet door een HACCP

  gecertificeerd bedrijf worden geproduceerd.

  –Novel Food situatie van nieuwe grondstoffen. NVWA heeft o.a. de Novel Food aspecten van

  5-HTP extracten, Berberine, L-Theanine ter discussie gesteld. Onlangs kwam NMN in het nieuws, een

  niet geautoriseerd Novel Food, dat desondanks door sommige bedrijven nog steeds op de markt

  wordt gebracht. (zie bericht 21 nov 2022)

  –Het gebruik van verboden medische claims op websites van supplementenbedrijven komt nog

  steeds voor, vooral bij smart webshops, start-ups en influencers.


 • Let op bij etikettering zonnebloemolie: versoepelde korte termijn afspraken vervallen per 1 januari 2023. Er ontstonden vorig jaar als gevolg van de oorlog in Oekraïne tekorten aan zonnebloemolie. Afspraken tussen brancheorganisaties en de overheid leidde tot versoepeling van de regels voor etikettering. De NVWA handhaafde tijdelijk niet op foutieve etiketten door deze tekorten. De korte termijn afspraken gelden echter niet meer per 1 januari. Vanaf 1 januari 2023 gelden enkel nog de middellange termijn afspraken.

 • De EC heeft nieuwe limieten voor de aanwezigheid van de minerale olie MOAH in voedingsmiddelen Het zijn advies limieten, het is aan de lidstaten om verdere handhaving op te zetten. De Commissie wacht hiermee niet op de opinie van de EFSA over de veiligheid van de minerale oliën. Deze opinie wordt pas eind 2022 verwacht. De limieten zouden nog aangepast kunnen worden nadat de opinie van de EFSA gepubliceerd is. De nieuwe limieten voor MOAH zijn vastgelegd door het comité voor planten, dieren, voeding en diervoeding. De vastgestelde limieten voor MOAH in voedingsmiddelen zijn als volgt:

  0.5 mg/kg voor droge voeding (≤4% vet/olie)

  1 mg/kg voor voeding met > 4% vet/olie

  2 mg/kg voor vetten en oliën

  10 mg/kg voor papier en karton


 • EU-verordening 2017/2158 over Acrylamide zal in 2023 worden vernieuwd, naar verwachting zullen de referentieniveaus aangepast worden en nieuwe maximumgehalten ingevoerd worden. De nieuwe wetgeving zal naar verwachting ook nieuwe categorieën bevatten, waaronder gefrituurde wortelgroenten, fruitchips, cacaopoeder en gerechten op basis van aardappelen, zoals rösti en kroketten.

 • De EC heeft toelichting gegeven op het voorkomen van kruisbesmetting met allergenen. Zij heeft een nieuwe Commission Notice (2022/C 335/01) uitgebracht voor de Hygiëneverordening (EG) 852/2004. Hierin staat sinds 2021 dat schoongemaakt moet worden na het verwerken van allergenen. Deze handleiding geeft veel praktische aandachtspunten. Maar het maakt ook duidelijk dat kruisbesmetting niet altijd te voorkomen is en de wettelijke eisen dus als inspanningsverplichting gezien moeten worden. Kruisbesmetting wordt erkend, met een belangrijke rol voor allergenen risicobeoordeling en Precautionary Allergen Labelling (PAL). Hoewel de tekst van de Commission Notice niet wettelijk bindend is, is uitdrukkelijk gesteld dat de inhoud bedoeld is voor bedrijven maar ook voor de autoriteiten zodat zij de eisen op een vergelijkbare manier zullen interpreteren.

 • In 2022 is door de AOECS (koepel van Europese coeliakieverenigingen) een nieuwe versie (3.0) van de norm voor de productie van glutenvrije voeding gepubliceerd. De Glutenvrij Normenset van de Nederlandse Coeliakie Vereniging (NCV) is opgenomen in de vernieuwde AOECS Standard.

  Vanaf 1 januari 2023 volgt de NCV de nieuwe, internationaal geharmoniseerde normenset van de AOECS. Hierdoor wordt de Glutenvrije Normenset 2011 niet meer toegepast. De schema-eigenaar NCV werkt aan een Nederlandse vertaling van de nieuwe AOECS Standard 3.0.


 • Met ingang van 10 oktober 2022 is de nieuwe Verordening 2022/1616 betreffende materialen en voorwerpen van gerecycled plastic die bedoeld zijn om in contact te komen met levensmiddelen in werking getreden, hiermee vervalt verordening 282/2008. Onder deze verordening vallen alle materialen en voorwerpen van kunststof die van afvalstoffen afkomstig zijn of daaruit vervaardigd zijn alsook de ontwikkeling en exploitatie van recyclingtechnologieën, -processen en installaties hiervan.

 • De EC heeft op 8 december 2022 Verordening (EU) 2022/2388 VAN DE COMMISSIE van 7 December 2022 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1881/2006 wat de maximumgehalten aan perfuoralkystoffen (PFAS) in bepaalde levensmiddelen betreft gepubliceerd. Dit betreft gehaltes voor eieren, vis en vlees (Eggs; Fresh, frozen, deep-frozen fishery products (crustaceans, molluscs, cephalopods); Fish (fresh, frozen, deep-frozen) ; Meat and meat products (processed products).

 • Afgelopen tijd zijn er diverse IFS Broker audits geweest, waar klanten gevraagd is naar het NVWA registratienummer en regelmatig is gebleken dat deze niet aanwezig of voorhanden was. IFS dringt er momenteel bij de CI’s en auditoren op aan naar deze registratie te vragen en deze dient opgenomen te worden in de rapportage. Wanneer het registratienummer niet aanwezig is kan dit leiden tot een major afwijking. Dit geldt niet alleen voor bedrijven die werken met dierlijke producten. Een erkenning of registratie zijn namelijk verschillende dingen. Als er een erkenning is, is registratie niet nodig. De NVWA stelt het volgende: ‘Actief in de productie, de bereiding, de opslag, de handel of het transport van levensmiddelen? Dan moet u zich laten registreren of een erkenning aanvragen bij de NVWA.’ Dit houdt ook in dat bovenstaande niet alleen geldt voor IFS broker, maar voor alle bedrijven.

 • Infoblad 64 Beheersing van relevante gevaren verbonden aan de inkoop van levensmiddelen (inclusief grondstoffen) in het kader van HACCP versie 18-11-2022. De NVWA heeft met dit informatieblad richtlijnen opgesteld hoe exploitanten van levensmiddelenbedrijven om zouden kunnen gaan met de beheersing van de relevante gevaren van ingekochte grondstoffen/ levensmiddelen. Infoblad 64 is nu samengevoegd met Infoblad 65. Met de samenvoeging van beide infobladen is Infoblad 65 komen te vervallen. Ten opzichte van de vorige versies is het een en ander verduidelijkt (definities toegevoegd en gevarenanalyse).

 • BRCGS Storage and Distribution Position statement 15-11-22. De ingangsdatum is 1 januari 2023. Belangrijkste wijziging:

  –Inhoudelijk wijzigt enkel risicoanalyse bij open product in combinatie met locaties van toilet en handwasgelegenheid en haar- en baardnetjes

  –Met name de wijzigingen in termijnen zijn belangrijk:

              Onaangekondigde window

              Vermindering van black out dagen

              Geldigheid certificering wordt verkort


 • De NVWA heeft de A.P. standaard voor Integrated Farm Assurance (IFA-standaard) onlangs erkend als een beproefd landbouw-waarborgingssysteem. Het agentschap beschouwt de GLOBALG.A.P. IFA-certificering van Nederlandse landbouwproducenten nu als een echte risico verminderende factor, en officiële risicoaudits van bedrijven nemen de GLOBALG.A.P. IFA-certificeringsstatus van producten in aanmerking bij het uitvoeren van hun eigen controles. Deze erkenning door de Nederlandse publieke sector tilt de communicatie en samenwerking tussen de twee organen naar een nieuw niveau.

 • Op 01-12-22 heeft de Europese Commissie VERORDENING (EU) 2022/2340 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft groene thee-extracten die (-)-epigallocatechine-3-gallaat bevatten

  Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1925/2006 wordt als volgt gewijzigd:


 • Op 01-12-22 heeft de Europese Commissie VERORDENING (EU) 2022/2340 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft groene thee-extracten die (-)-epigallocatechine-3-gallaat bevatten

  Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1925/2006 wordt als volgt gewijzigd:

  Levensmiddelen die groene thee-extracten met (-)-epigallocatechine-3-gallaat bevatten, die niet aan de voorschriften van deze verordening voldoen en vóór de inwerkingtreding van deze verordening rechtmatig in de handel zijn gebracht, mogen in de handel blijven tot en met 21juni 2023.
  Catechinen zijn verbindingen die voorkomen in groene thee (Camellia sinensis (L.) Kuntze). Uit onderzoek van EFSA is gebleken dat een inname van voedingssupplementen met meer dan 800 mg EGCG per dag leverschade kan veroorzaken. Het onderzoek werd gedaan naar aanleiding van rapporten over negatieve gevolgen door de consumptie van groene thee extracten.
  Omdat de mogelijkheid van schadelijke gevolgen voor de gezondheid is vastgesteld, maar er nog wetenschappelijke onzekerheid over bestaat, wordt de stof ook opgenomen in deel C van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1925/2006. Hierin staan stoffen die door de Gemeenschap worden onderzocht. Binnen vier jaar na de datum waarop een stof in deel C van bijlage III is opgenomen moet de EC een definitief besluit nemen over het al dan niet toestaan of beperkt toestaan van de stof.


Blijf ook op de hoogte van trends en ontwikkelingen!

 

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Aanmelden

Verstuur