Update Kenniscentrum KTBA

Wat moet u weten?
Binnen KTBA is het Kenniscentrum van cruciaal belang. Het Kenniscentrum besteed veel tijd en aandacht aan bijhouden van kennis, het verzamelen van nieuwe kennis en het opleiden en bijscholen van onze collega’s. Met deze actuele kennis kunnen onze collega’s onze klanten nog beter helpen.

Op deze pagina van het MaQazine geven we, u als klant, een korte update van de belangrijkste nieuwsfeiten.

Update
 • 4 Wijzigingen in de BRCGS Broker and Agents versie 2.0, deze wijzigingen zijn ingegaan per 1 februari 2021. Een nieuwe eis (1.1.12) is het opzetten en onderhouden van een plan voor product veiligheids- kwaliteitscultuur. Bij sectie 2 is toegevoegd dat het productveiligheidsplan moet voldoen aan de Codex Alimentarius HACCP principes. In eis 3.11.4 is toegevoegd dat elk serieus productveiligheidsincident moet worden gemeld aan de certificerende instelling. Zowel een product recall als een wettelijke voedselveiligheidsafwijking (bv. een wettelijk bevelschrift). En tot slot is in eis 4.1.2 is toegevoegd dat bij de leveranciersaudit moet worden bevestigd dat alle onderdelen deel uitmaken van de productveiligheidsbeheerssystemen van de leverancier en dat alle daaruit voortvloeiende maatregelen worden uitgevoerd.Er wordt bij BRCSG op dit moment hard gewerkt aan versie 3.0. Versie 3.0 zal in oktober 2021 worden gepubliceerd en zal vanaf 1 april 2022 ge-audit worden.

 • Verordening (EU) 2019/1381 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen en tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 178/2002, (EG) nr. 1829/2003, (EG) nr. 1831/2003, (EG) nr. 2065/2003, (EG) nr. 1935/2004, (EG) nr. 1331/2008, (EG) nr. 1107/2009 en (EU) 2015/2283 en Richtlijn 2001/18/EG, PB L 231 van 6.9.2019.
  Per 27 Maart 2021 is deze verordening 2019/1381 van toepassing geworden
  Binnen het EU-systeem voor voedselveiligheid zijn verantwoordelijkheden voor risicobeoordeling (wetenschap) en voor risicobeheer (beleid) gescheiden. De EFSA is opgericht als een onafhankelijk EU-agentschap dat verantwoordelijk is voor wetenschappelijk advies over risico’s in de agrovoedingsketen. Deze nieuwe verordening reageert op de geschiktheidscontrole, op het Europees burgerinitiatief en op de openbare raadpleging. Het wijzigt de Algemene Verordening Levensmiddelenwet en 8 wetgevingsbesluiten die betrekking hebben op specifieke sectoren in de voedselketen. Doel is de toegang van het publiek tot door de EFSA in haar risicobeoordelingen gebruikte industriestudies te verbeteren. Het beoogt het vermogen van de EFSA om wetenschappelijke deskundigen aan te werven te waarborgen, de samenwerking tussen de EFSA en nationale wetenschappelijke instanties te versterken en de betrokkenheid van de lidstaten bij de activiteiten van de EFSA te vergroten. Ook de risico-communicatie moet worden verbeterd.

 • Verordening (EU) 2021/418 van de Commissie van 9 maart 2021 tot wijziging van Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het gebruik van nicotinamideribosidechloride en magnesiumcitraatmalaat bij de vervaardiging van voedingssupplementen en wat betreft de voor koper gebruikte meeteenheden (publicatieblad EU L 83 van 10 maart 2021)De EFSA heeft nicotinamideribosidechloride als nieuw voedselingrediënt goedgekeurd, als bron van niacine in voedingssupplementen. Ook is er een positief advies over de biologische beschikbaarheid van magnesium uit magnesiumcitraatmalaat. Beide stoffen worden opgenomen in de voedingssupplementen Richtlijn 2002/46/EG.

 • Verordening (EU) 2019/787 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de definitie, omschrijving, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken, het gebruik van de namen van gedistilleerde dranken in de presentatie en etikettering van andere levensmiddelen en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken, het gebruik van ethylalcohol en distillaten uit landbouwproducten in alcoholhoudende dranken, en tot intrekking van EG 110/2008. PB L 130 van 17.5.2019.Per 25 mei 2021 wordt de nieuwe verordening voor gedistilleerde dranken bindend. Deze nieuwe verordening reguleert de sector gedistilleerde dranken op Europees niveau. De oude verordening (EG) 110/2008 komt dan te vervallen (zie verder artikel in dit MaQazine)

 • Verordening (EU) 2021/382 van de Commissie van 3 maart 2021 tot wijziging van de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake levensmiddelen-hygiëne wat betreft de omgang met voedselallergenen, de herverdeling van levensmiddelen en de voedselveiligheidscultuu Uitgebreide informatie zie artikel in dit MaQazine.

 • Verordening (EU) 2021/468 van de Commissie van 18 maart 2021 tot wijziging van bijlage III bij EG 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft botanische soorten die hydroxyantraceenderivaten PB L 96 van 19.3.2021.BIJLAGE III van (EG) 1925/2006 bevat een lijst van stoffen, andere dan vitaminen en mineralen,  die verboden zijn of die maar beperkt gebruikt mogen worden i.v.m. een gezondheidsrisico.De EFSA heeft bepaald dat het langdurig gebruik van Hydroxyantraceenderivaten moet worden voorkomen. Hydroxyantraceenderivaten komen voor in een groot aantal planten van verschillende botanische families. Zij worden op grote schaal gebruikt in voedingssupplementen. De bijlage wordt gewijzigd

  • Koninklijk besluit van 17 februari 2021 betreffende materialen en voorwerpen van metaal en legering die bestemd zijn om in aanraking te worden gebracht met voedingsmiddelen.
   Het KB is van toepassing op het niet opzettelijk vrijkomen van bepaalde metaalionen uit materialen en voorwerpen die geheel of gedeeltelijk bestaand uit metalen of legeringen en dit in afgewerkte staat. diea) bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te komen, of
   b) al in contact met levensmiddelen zijn en daartoe bestemd zijn,
   c) redelijkerwijs kunnen worden geacht bij normaal of te verwachten gebruik met levensmiddelen in contact te komen of aan levensmiddelen hun bestanddelen af te geven.Voorbeelden: huishoudtoestellen en voedselverwerkende apparatuur zoals keukenmachines, verpakkingsfolie, potten en kommen, pannen, mixers, messen, vorken, lepels, transportvaten en containers, productielijnen in de levensmiddelenindustrie etc.Er is een leidraad beschikbaar die meer informatie bevat over het toepassingsgebied en enkele termen en definities verduidelijkt. De leidraad omschrijft de te gebruiken vrijgave testen en eventuele risicobeoordeling voor de productieprocessen in de levensmiddelenindustrie.

 • Nieuwe versie Hygiënecode slagers -en poeliersbedrijf (2021). Deze hygiënecode is per 1 februari 2021 ingegaan. Hygiënecode voor het poeliersbedrijf (versie 3.0) wordt met ingang van 1 oktober 2021 ingetrokken.

 • Nieuwe versie Hygiënecode Groothandel in Dranken en Horecabenodigdheden (2021). Deze hygiënecode is per 1 maart 2021 Hygiënecode voor Dranken en Horecabenodigdheden (versie 3.0) wordt ingetrokken.

 • NVWA zet toezicht op additieven in vleesbereidingen en -producten voortVleesverwerkende bedrijven moeten waar nodig de receptuur en de etiketten van de
  vleesbereidingen die zij verkopen aanpassen zodat zij voldoen aan de Europese regels voor het gebruik van additieven (E-nummers) in vleesbereidingen en vleesproducten. Dat is het gevolg van een uitspraak (23 februari 2021) van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) waaruit blijkt dat de NVWA de Europese definities van vleesbereidingen en vleesproducten juist heeft geïnterpreteerd. De NVWA heeft met de branchevereniging VNV afgesproken dat hun leden tot 1 oktober 2021 de tijd hebben om de receptuur van hun vleesbereidingen aan te passen aan de wettelijke eisen, voor zover deze nog niet aan de eisen voldeden. Na 1 oktober zal de NVWA het toezicht op additieven in vleesbereidingen weer voortzetten en handhavend optreden bij overtredingen.

 • Het nieuwe GMP+ schema is op 1 maart 2021 Dit schema heeft een overgangsperiode van 3 jaar (na een voorbereidingsfase van een half jaar. De bedrijven hebben dus de tijd tot september 2024 om over te stappen naar dit nieuwe schema. De grote wijzigingen liggen in het feit dat de ISO 22000:2018 is gebruikt als leidraad en dat dus de HLS (High Level Structure) ook onderdeel van de GMP+ norm zal gaan uitmaken.

 • Vanuit de ‘Boer tot Bord’ strategie van de Europese Commissie is de overweging opgenomen de bepaling inzake de verplichte land van herkomst etikettering in 2022 uit te breiden naar melk, rijst en aardappelen. Maar sommige lidstaten pleiten ervoor dat verplichte herkomstetikettering voor alle levensmiddelen gaat gelden.

 • Het VK heeft aangekondigd dat er tot 1 januari 2022 geen ‘certificate of inspection’ (COI) verplicht is bij de export van biologische producten vanuit de EU naar het VK. Oorspronkelijk was dat tot 1 juli 2021. Vanaf 1 januari 2022 moeten exportzendingen worden begeleid door een COI die aan de eisen van het VK voldoet.

KTBA MaQAzine 09

Blijf op de hoogte van trends en ontwikkeling

 

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Aanmelden

Verstuur